Actueel

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws vanuit het NOOM. Ook ziet u hier de agenda, waarin de eigen activiteiten van het NOOM zijn opgenomen, samen met activiteiten waar NOOM-bestuurders, -medewerkers of bruggenbouwers bij betrokken zijn.

Wilt u rechtstreeks op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief. Ook kunt u onze eerdere nieuwsbrieven bekijken.


8 november 2019
Bekijk de trailer van Sociaal Vitaal in Kleur, een programma waarin een combinatie wordt gemaakt van bewegen, delen van kennis en kunde, netwerk versterken en vergroten van weerbaarheid. De start was in Rotterdam. Welke gemeente volgt?


7 november 2019

Brede steun voor motie Kerstens  over de rol van NOOM bij zorg aan thuiswonende ouderen met een migratieachtergrond:
Het NOOM is blij met de grote steun van de Tweede Kamer voor de motie over de rol van NOOM bij zorg aan thuiswonende ouderen met een migratieachtergrond. Deze door PvdA-Kamerlid John Kerstens – op 31 oktober tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS – ingediende motie werd aangenomen met steun van de fracties van 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, PvdD, PvdA, SGP, SP en Van Kooten-Arissen. Ofwel met 95 stemmen vóór.
In overleg met het ministerie van VWS zullen we de komende tijd uitwerken hoe we als NOOM het beste vorm kunnen geven/ bij kunnen dragen aan passende zorg en ondersteuning aan de snelgroeiende groep thuiswonende migrantenouderen.
Voor de tweede keer binnen een jaar krijgt het NOOM steun van de Tweede Kamer om mee te werken aan passende zorg aan oudere migranten. Op 12 maart jl. werd de motie Ellemeet c.s. (nr. 31765-396) aangenomen, waardoor de ‘Leidraad cultuurspecifieke zorg’ opgenomen wordt in het programma ‘Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Thuis in het Verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie’. Eerder dit jaar kreeg het NOOM al groen licht om deze leidraad te ontwikkelen.

9 juli 2019

Vooraankondiging NOOM-dag,

zaterdag 21 september, Jaarbeurs Utrecht

Als één van de eerste ondertekenaars van het Pact voor de Ouderenzorg, blijft NOOM zich inzetten voor het welzijn van ouderen met een migratieachtergrond. Of ze nu thuis wonen of in een verpleeghuis, aandacht voor hun wensen is altijd het uitgangspunt. Concreet draagt NOOM de komende jaren hieraan bij met:

Sociaal Vitaal in Kleur

&

Kleurrijk SAMEN Zorgen,
Leidraad voor Cultuurspecifieke Zorg

Op zaterdagochtend 21 september presenteren we graag beide projecten. In gesprek met samenwerkingspartners, bestuurders en politici delen we graag met u waar de projecten over gaan en hoe we er – in opdracht van het ministerie van VWS – uitvoering aan zullen geven.

Wij hopen u op 21 september te mogen begroeten.

Aanmelden en voorinschrijven graag vóór 6 september via: [email protected] 

Reserveert u ook alvast zaterdagmiddag 21 september in uw agenda voor ons kleurrijk cultureel programma in het Jaarbeurs Theater?

 

4 juli 2019

“Goed oud worden vraagt brede maatschappelijke beweging.”

Er is een brede maatschappelijke beweging nodig die leidt tot nadenken over ouder worden en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Behalve ouderen zelf kunnen ook overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen en ouderenorganisaties meedoen. Dat schrijft de Raad van Ouderen in een advies aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Mooi advies van de Raad van Ouderen, met aandacht voor diversiteit en oudere migranten in het bijzonder. De Raad stelt o.a. dat extra inzet nodig is voor hen die door financiële of sociale omstandigheden meer moeite hebben om zich goed voor te bereiden op het ouder worden. Versterken van samenredzaamheid is wenselijk.

Het adviesrapport is aangeboden aan minister Hugo de Jonge en is integraal meegegaan als bijlage bij zijn voortgangsrapportage ‘Langer Thuis’, die op 2 juli 2019 is aangeboden aan de Tweede Kamer.

====

Klik hier  voor het interview met het NOOM over vrijwillige onafhankelijke clientondersteuning in: “Wie helpen de weg te vinden?”, een inventariserend onderzoek naar het aanbod van cliëntondersteuning in Nederland op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg.

Ga voor het integrale rapport tezamen met de brief van 20 juni 2019 van minister Hugo de Jonge aan de Tweede kamer naar: https://bit.ly/2ZGjoW5.
De rapportage bevat handvatten waarlangs de (lokale) versterking van cliëntondersteuning Wmo en Wlz verder vorm kan krijgen.

7 juni 2019 – Presentatie leidraad cultuurspecifieke zorg

Het huidige aantal 55-plussers (325.000) met een migratieachtergrond zal de komende jaren toenemen tot een omvang van bijna één miljoen rond 2050. Chronische ziekten, een grotere kans op dementie (3 tot 4 keer groter dan bij ouderen van Nederlandse origine) en een slechte financiële positie, zijn enkele factoren die leiden tot armoede, eenzaamheid en een kortere levensduur. Het  NOOM maakt zich hier al jaren ernstig zorgen over. Daarom is het NOOM verheugd met de opdracht die het van het Ministerie van VWS heeft gekregen om een Leidraad Cultuurspecifieke Zorg te ontwikkelen. 

De startbijeenkomst van dit project vond plaats op vrijdag 7 juni in woonzorgcentrum Lâle in Breda. Lâle is één van de cultuurspecifieke huizen die deel uitmaken van de Stichting Raffy-Leystroom. Bij Lâle en Raffy geldt al decennia de regel dat het huis van de bewoners is; alle anderen die er komen, zijn er te gast. In nauwe samenwerking met deze huizen voert NOOM de opdracht uit waar ook de Tweede Kamer zich in maart van dit jaar positief over heeft uitgesproken. Deze positieve reactie heeft ertoe geleid dat de leidraad opgenomen zal worden in het programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg, Thuis in het Verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie.

Klik hier voor meer info.

3 juni 2019 – Armoede oudere migranten

NOOM was één van de sprekers tijdens het rondetafelgesprek ‘Arme ouderen’, op uitnodiging van de Tweede Kamer vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. NOOM-coördinator Lucía Lameiro García lichtte de schrikbarende armoede onder migrantenouderen toe, hierbij gebruikmakend van cijfers van o.a. CBS en SCP, alsook van de signalen die door het NOOM de afgelopen jaren zijn opgehaald in de contacten met ruim 20.000 migrantenouderen in Nederland.

Klik  hier voor de factsheet ‘Armoede onder migranten-55-plussers’.

Klik  hier voor de uitgebreidere NOOM position paper rondetafelgesprek arme ouderen.

Klik  hier voor de presentatie ‘Migrantenouderen in cijfers’. 

31 mei 2019 – Presentatie leidraad cultuurspecifieke zorg

Het huidige aantal 55-plussers (325.000) met een migratieachtergrond zal de komende jaren toenemen tot een omvang van bijna één miljoen rond 2050. Chronische ziekten, een grotere kans op dementie (3 tot 4 keer groter dan bij ouderen van Nederlandse origine) en een slechte financiële positie, zijn enkele factoren die leiden tot armoede, eenzaamheid en een kortere levensduur. Het  NOOM maakt zich hier al jaren ernstig zorgen over. Daarom is het NOOM verheugd met de opdracht die het van het Ministerie van VWS heeft gekregen om een Leidraad Cultuurspecifieke Zorg te ontwikkelen. 

De startbijeenkomst van dit project vindt plaats op vrijdag 7 juni in woonzorgcentrum Lâle aan de Boschstraat 57 te Breda. In nauwe samenwerking met deze huizen voert NOOM de opdracht uit waar ook de Tweede Kamer zich in maart van dit jaar positief over heeft uitgesproken. Deze positieve reactie heeft ertoe geleid dat de leidraad opgenomen zal worden in het programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg, Thuis in het Verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie.

Klik hier voor meer info.