Links

Het NOOM onderhoudt relaties met een groot aantal organisaties om de belangen van de oudere migranten op de agenda te krijgen en te houden. Onderstaande selectie met verwijzingen geeft een beeld van de samenwerkingsrelaties van het NOOM. Ook verwijzen wij naar websites voor nadere informatie.

Organisaties van en voor ouderen

KBO-PCOB, Samenwerkingsverband van Unie KBO en PCOB
https://www.kbo-pcob.nl/

Unie KBO, Katholieke Bond van Ouderen
http://www.uniekbo.nl/

PCOB, Protestants Christelijke Ouderen Bond
http://www.pcob.nl/

ANBO, Algemene Nederlandse Bond van Ouderen
http://www.anbo.nl/

NVOG, Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
http://www.gepensioneerden.nl/

KNVG, Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden
http://www.knvg.nl/


Zorg

Keuzewijzer Seniorvriendelijk ziekenhuis
Hier kunt u alle ziekenhuizen in uw buurt raadplegen en vergelijken (met en zonder keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis). De keuzewijzer is ontwikkeld binnen het project Seniorvriendelijk ziekenhuis van Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM.
klik hier>>

BeterOud
Website met overzicht van tal van initiatieven en innovaties om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Gebaseerd op en voortgekomen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg.
Klik hier>>

Actiz
Organisatie van zorgondernemers in verzorgings- en verpleeghuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.
Klik hier>>

Patiëntenfederatie Nederland
Klik hier>>

Per Saldo, Vereniging van Budgethouders
Klik hier>>

Website Huisarts-Migrant
Website voor huisartsen met vragen over allochtone patiënten
Klik hier>>

Zorgverzekering Informatie Centrum
ZIC biedt onafhankelijke informatie over zorgverzekeringen en alles wat daar mee te maken heeft: opzeggen van de zorgverzekering en een nieuwe afsluiten, besparen op zorgkosten, het basispakket, eigen risico.
Klik hier>>

Kies voor je Zorg
Via deze website kunt u het aanbod van een groot aantal zorginstellingen met elkaar vergelijken.dat kan helpen om een goede keuze te maken als u voor u zelf of een familielid op zoek bent naar een passende zorginstelling.
Klik hier>>

Alles zelf
Deze site wil een platform bieden aan ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Hier vindt u informatie, tips en oplossingen en diensten die het langer thuis wonen kunnen ondersteunen.
Klik hier>>

Ouderen Wegwijs
Eveneens een site met informatie die ouderen ondersteunt bij het langer zelfstandig thuis wonen.
Klik hier>>

Meldpunten in de Zorg
Overzicht van meldpunten in de zorg.
Klik hier>>

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN)
SGAN komt op voor de belangen van allochtone patiënten en hun families. De stichting speelt een actieve rol bij de begeleiding, advisering, doorverwijzing en verbetering van de leefwereld en contacten van allochtone patiënten in Nederland. Daarnaast functioneert SGAN als een schakel tussen patiënten en gezondheidsorganisaties.
Klik hier>>


Diversen

Steffie
Eenvoudige website die uitlegt hoe bijvoorbeeld de ov-chipkaart werkt. Ook informatie over internetbankieren e.d.
Klik hier>>

Sociale Verzekeringsbank / SVB ABC
Eenvoudige website van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) met uitleg over AOW en AIO. Ook toegankelijk via Steffie.
Voor informatie over de AOW, klik hier>>
Voor informatie over de AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen), klik hier>>

DigiD
Website met eenvoudige uitleg van DigiD. Ook toegankelijk via Steffie.
Klik hier>>

Seniorweb
Informatie en tips over computergebruik
Klik hier>>

UABC, met eenvoudige uitleg over het uploaden van documenten voor communicatie met de overheid
Klik hier>>

Veilig Thuis, advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (ook ouderenmishandeling)
Telefoon: 0800 2000 (gratis), dag en nacht, 7 dagen per week bereikbaar.
Klik hier>>
Bij acuut gevaar, bel 112!!

Voor een veilig thuis
Informatie van de Rijksoverheid
Klik hier>>

Nationaal Ouderen Fonds
Met informatie over onderwerpen als geldzaken, internet, ouderenmishandeling, medicijngebruik enz.
Ook een ouderenpanel waarop knelpunten en visies over leven op latere leeftijd in kaart worden gebracht.
Klik hier>>

Goed vertegenwoordigd
Informatie over vertegenwoordiging voor en door familie
Klik hier>>

PGOsupport
PGOsupport ondersteunt patiëntenorganisaties bij hun dagelijks werk.
Klik hier>>

Nationale Coalitie Erbij
Groot samenwerkingsverband van organisaties die samenwerken om eenzaamheid te voorkomen en te beperken.
Klik hier>>

FNV Vrouw
Klik hier>>

Verwey Jonker Instituut
Onderzoeksinstituut dat actuele, publieke en sociaal-maatschappelijke onderwerpen bestudeert ten behoeve van het openbaar bestuur, maatschappelijke organisaties en al dan niet georganiseerde burgers. Zoals maatschappelijke participatie, ouderenmishandeling en diversiteit.
Klik hier>>

Regelhulp
Digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV en SVB.
klik hier>>
Voor meer informatie over hoe regelhulp werkt, klik hier>>

Voordeel voor Ouderen
Financieel voordeel, informatie en tips voor Ouderen door Ouderen
Klik hier>>

Zeker.com
Vergelijking van verzekeringen. De website biedt eveneens de mogelijkheid om vragen te stellen aan experts.
Klik hier>>

 

Expertisecentra

MOVISIE
MOVISIE werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.
http://www.movisie.nl/search/content/oudere%20migranten

Pharos
Expertisecentrum gezondheidsverschillen. Pharos zet kennis en expertise in om gezondheidsverschillen terug te dringen en de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (gezondheids)zorg te verbeteren voor kwetsbare groepen, zoals laagopgeleiden en migranten, én om preventie en zelfmanagement bij deze groepen te versterken.
http://www.pharos.nl/

Vilans
Ondersteunt organisaties in de zorg. Vilans levert kennis en ondersteuning om het aanbod en de werkzaamheden van professionals en vrijwilligers af te stemmen op de vraag van de cliënten.
http://www.vilans.nl/